Musicoteràpia infantil- Musicoterapia infantil

La Musicoterapia Infantil, és un tipus d’abordatge que des dels seus recursos, la música i el moviment desenvolupats de manera sistematitzada, té com a finalitat promoure, prevenir i restablir la salut biopsicosocial, facilitant la comunicació, l’expressió i la integració de nens amb problemes en la comunicació, en risc ambiental, i en els casos en què es compromet el vincle mare –fill, per diverses causes.

El musicoterapeuta compta amb una eina de treball distintiva: el so, musical o no, la veu i el cos; a més dels jocs, els moviments sonors, així com la utilització dels diversos instruments musicals, donen una canalització expressiva al conflicte particular de l’usuari i dels estats emocionals del mateix.

Des de la Musicoterapia treballem amb maneres de relació arcaics que ens remeten a estadis primerencs del desenvolupament evolutiu: sons, sorolls, formes, paraules, ritmes, moviments, melodies, textures, moviments i sons resultants de l’acte expressiu funcionen com a mirall de l’intern, i de les seves experiències viscudes.


 

La Musicoterapia Infantil, es un tipo de abordaje que desde sus recursos, la música y el movimiento desarrollados de manera sistematizada, tiene como finalidad promover, prevenir y restablecer la salud biopsicosocial, facilitando la comunicación, la expresión y la integración de niños con problemas en la comunicación, en riesgo ambiental, y en los casos en que se compromete el vínculo madre –hijo, por varias causas.

El musicoterapeuta cuenta con una herramienta de trabajo distintiva: el sonido, musical o no, la voz y el cuerpo; además de los juegos, los movimientos sonoros, así como la utilización de los varios instrumentos musicales, dan una canalización expresiva al conflicto particular del usuario y de los estados emocionales del mismo.

Desde la *Musicoterapia trabajamos con maneras de relación arcaicos que nos remiten a estadios tempranos del desarrollo evolutivo: sueños, ruidos, formas, palabras, ritmos, movimientos, melodías, texturas, movimientos y sueños resultantes del acto expresivo funcionan como espejo del interno, y de sus experiencias vividas.