Presentació – Presentación

El passat 27 de gener ens varen fer un reportatge del Centre Can Pau amb el nom “Quan Jugar Cura”.

El pasado 27 de enero nos hicieron un reportaje del Centro Can Pau con el nombre “Quan Jugar Cura”.

Aquest Centre d’Atenció Especialitzada és especialista en musicoteràpia, psicologia i logopèdia. Van començar especialitzant-se amb tractaments de musicoteràpia amb nens i nenes que pateixen autisme i s’han anat obrint a noves teràpies per una atenció més àmplia. El joc és l’eina per poder tractar a cada nen i nena de la manera adequada, així s’apliquen les diferents tècniques que utilitzen.

En aquest reportatge entrevistem a la directora del Centre Can Pau, la Paola Lazo, que ens explica quines solucions ofereixen. També entrevistem a la Logopeda del centre, Mireia Morera, la Mariona Llovera, Terapeuta Ocupacional i la Laura Garcia, Terapeuta d’estimulació que aplica el Mètode Doman. Un tractament que només s’aplica a un altre centre de Madrid i, a Catalunya, al Centre Can Pau. La Laura ens explica la història de la seva filla, l’Ainhoa, que els metges no sabien què tenia. Aquest va ser el detonant que va fer portar a la Laura a noves iniciatives com és aquest mètode fins a formar-se a Filadèlfia per tal de poder-lo aplicar a la seva filla i a altres nens i nenes que es puguin trobar amb situacions similars.

Els pares de nens que assisteixen al Centre Can Pau també ens donen la seva opinió i ens expliquen quines millores veuen en els seus fills des que són tractats en aquest centre.


 

Este Centro de Atención Especializada es especialista en musicoterápia, psicología y logopedia. Empezaron especializándose con tratamientos de musicoterápia con niños y niñas que sufren autismo y se han ido abriendo a nuevas terapias por una atención más amplia. El juego es la herramienta para poder tratar a cada niño y niña de la manera adecuada, así se aplican las diferentes técnicas que utilizan.

En este reportaje entrevistamos a la directora del Centro Can Pau, Paola Lazo, que nos explica qué soluciones ofrecen. También entrevistamos a la Logopeda del centro, Mireia Morera, Mariona Llovera, Terapeuta Ocupacional y Laura Garcia, Terapeuta de estimulación que aplica el Método Doman. Un tratamiento que sólo se aplica en otro centro de Madrid y, en Cataluña, en el Centro Can Pau. Laura nos explica la historia de su hija, Ainhoa, que los médicos no sabían qué tenía. Éste fue el detonante que hizo traer a Laura a nuevas iniciativas cómo es este método hasta formarse en Filadelfia para poderlo aplicar a su hija y a otros niños y niñas que se puedan encontrar con situaciones similares.

Los padres de niños que asisten en el Centro Can Pau también nos dan su opinión y nos explican qué mejoras ven en sus hijos desde que son tratados en este centro.


 


 

 

L’Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies es dirigeix a l’atenció integral de la família, a través de diferents programes per a un tractament personalitzat, utilitzant un enfoc interdisciplinari en la valoració i atenció integral del nen o adolescent i, el nucli familiar. És una associació sense ànim de lucre. Reconeguda per la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i, en el registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Membre de la Taula d’Entitats Sanitàries de l’Ajuntament de Terrassa.

El projecte ha donat els seus primers passos a la ciutat de Terrassa a través d’un programa d’atenció amb nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i, Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD).

L’enfoc interdisciplinari inclou:

 • Informació, orientació, recolzament i assessorament a la família.
 • Valoració global de la problemàtica del nen i la família
 • Atenció terapèutica del nen i la seva família de manera individualitzada.
 • Seguiment i orientació una vegada finalitzada la intervenció terapèutica.

L’Associació també ofereix:

 • Assessorament i orientació a les escoles d’Educació infantil i primària
 • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
 • Supervisió clínica de cassos en l’àrea de teràpies expressives.

 

La Asociación de Musicoterapia y Psicoterapias se dirige a la atención integral de la familia, a traves de distintos programas para un tratamiento personalizado, utilizando un enfoque interdisciplinario en la valoración y atención integral del niño y adolescente y del núcleo familiar. Es una asociación sin ánimo de lucro. Reconocida por la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya, y en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas. Miembro de la Taula d´Entitats Sanitarias de L´Ajuntament de Terrassa.

El proyecto ha dado sus primeros pasos en la ciudad de Terrassa a través de un programa de atención con niños con trastorno del espectro autista (TEA), y trastornos generalizados del desarrollo (TGD).

El enfoque interdisciplinario incluye:

 • Información, orientación, apoyo y asesoramiento a la familia.
 • Valoración global de la problemática del niño y su familia.
 • Atención terapéutica del niño y su familia individualizada.
 • Seguimiento y orientación finalizada la intervención terapeutica.

La Asociación también ofrece:

 • Asesoramiento y Orientación a las escuelas de educación infantil y primaria .
 • Colaboración en los programas de prevención y detección.
 • Supervision clinica de casos en el área de terapias expresivas.